Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
 
כפר אדומים

 

.כפר אדומים, ד.נ. בנימין

טלפון: 02-5355285,

פקס: 02-5356530                 

 

 לאתר בית הספר

 

מנהלת: אמירה פרלוב          

רכז מורשה בביה"ס: הרב איתן כאדן                            

מנחה מורשה: אילון שמיר

  

תיאור ביה"ס: ביה"ס ממ"ד, לכיתות א'- ח', התלמידים מגיעים מהישובים כפר-אדומים, אלון, נופי-פרת.

  

הקשר עם מורשה: בשנת תשס"ד הצטרף ביה"ס לרשת, במטרה להעשיר הצוות החינוכי בתחומי היהדות, לתמוך בצוות החינוכי בבניית תוכניות לימודיות בתחומי היהדות והחברה וכן לשלב קהילת הורי התלמידים בביה"ס.

     
לצפיה בתוכנית הספיראלית לפורים

 

 

פעילות 'מורשה' בבי"ס:

תוכנית הלימודים המשותפת:בשנת תשס"ה התחלנו בתהליך מתמשך של בניית בית-מדרש בתוך בית הספר.  

מטרות בית המדרש: להכיר לתלמידי ביה"ס את אוצר ההגות היהודי לדורותיו באופן מאתגר וחוויתי. ולהפוך את ההגות היהודית לזמינה, נגישה ורלוונטית לעולמם של תלמידי ביה"ס.

יעדים בפעילות הבית-ספרית:

  • בניית תוכנית לימודית רב שנתית וספראלית ביהדות, אשר תיקח בחשבון את מתודות הלימוד הבית-מדרשי. (בניית תוכנית זו צריכה להיות בשיתוף עם צוות "עולם יהודי").
  • פיתוח מיומנות ללמידה עצמית בבית המדרש. (נגישות לארון הספרים, יכולת לקרא דף גמרא, כתב רש"י, ...)
  • פיתוח מיומנות ללימוד דיאלוגי בחברותות .
  • פיתוח מעורבות ואחריות של התלמידים לתפקודו התקין של ביהמ"ד. (בשיתוף עם צוות "אקלים בית-ספרי", מעורבות בקביעת התקנון, ניקויי המקום, השגחה על הסדר וסייוע לתלמידים צעירים, וכו'..).
  • פיתוח התוצרים המצופים מהתלמידים לאורך הלימוד בביהמ"ד, ותעוד התהליך העובר על התלמידים. (תיקיה לשימור דפי הלימוד, פרוייקט מסכם, הכנת ימי שיא של בית המדרש..).

פיתוח תוכניות להרחבת קהילת המשתמשים בביהמ"ד. (תלמידים באופן סדור או אקרעי, צוות מורים, קהילת הורים, שכבתי או רב שכבתי..).

תהליך פיתוח התוכנית: לשם פיתוח בית-המדרש הוקם צוות מורות אשר רוכז ע"י רכז מורשה של בית-ספר (הרב איתן ), הצוות לווה והונחה ע"י מנחה בית-הספר והצוות המקצועי של הרשת. "צוות בית-מדרש" נפגש שלוש פעמים בחודש, לעבוד על הקמת בית-המדרש הן בהיבט הטכני (מבנה, ריהוט, ספריה, אמצעי מדיה..), הן בהיבט המתודה והנורמה במרחב (למידה דיאלוגית, רב גילאית, נורמות התנהגותיות, תוצרי למידה..) והן בהיבט התוכני (כתיבת מערכי לימוד בנושאי היהדות-והחברה, החג והקהילה..).

 

השתלמויות: עד כה ערכנו שלוש השתלמויות לצוות המורות של ביה"ס:

א.      חשיפה למורשה- בהשתלמות זו נעשה ברור אישי עם המורות לגבי "זהותן היהודית", היכן וכיצד התעצבה, כמו-כן הצגנו את מורשה- הארגון ומטרותיו ובנוסף נחשפו מורות ביה"ס לדפי "יחסים" ולמתודת הלימוד בהם.

ב.       השתלמות לקראת פתיחת בית-המדרש- ההשתלמות כללה: יחידה שבה נידונו הנורמות ומתודות הלימוד בבית-המדרש, ועבודה בצוותים להכנת יום הפתיחה.

ג.        השתלמות זו הנה התנסות בלמידת מורות בבית-מדרש, סביב נושא אשר נבחר להיות נושא לימודי בית-מדרשי שיילמד ע"י כלל הכיתות, במשך של חודש, לקראת יום העצמאות- הנושא: סמל המדינה המנורה.

 

פיתוח קהילה בית-ספרית: במסגרת בית-המדרש התחלנו בלמידת הורים וילדים בבית-המדרש, בנושא- פרשת השבוע.

 

פעילויות 'מורשה' בב"יס שהועלו לאתר

 

פרשתונים - דפי פרשת שבוע אשר נכתבו ע"י הרב איתן קאדן, רכז מורשה בבית הספר.

 

פורים- תוכנית ספירלית לכל כיתות בית הספר, בדגש על מעורבות חברתית.

 

לומדים על צדק חברתי

 

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין- הקמת 'אוהל אברהם' הפתוח לארבע רוחות השמיים, ולימוד משותף לבוגרים וצעירים.

מערך לחודש אלול

 דף לימוד לקראת שבועות

תעודת בית הספר - על מה היא מעידה: מצגת

חזרה
  לראש הדף                      דף הבית  |   מי אנחנו  |   פרסומים   |     צרו קשר

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט   שפותחה במרכז למחקר ופיתוח ע"ש מושינסקי, אורט ישראל